Artikel 1    Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieidingen, offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten voor schilderwerken en aanverwante werkzaamheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en maken deel uit van de overeenkomst(en) tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Het aanbod van opdrachtnemer geeft inzicht in de prijs c.q. de prijsvorming die wordt gehanteerd, zoals vaste prijs, richtprijs of regie.

Vaste prijs : een vast bedrag waarvoor het omschreven werk zal worden verricht.
Richtprijs   : een redelijke schatting aan de hand van tarieven en     .      .      .                             werkzaamheden en leveranties.
Regie        : uurprijs en materiaalkosten.

Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk overeengekomen worden.


Artikel 2     Totstandkoming van overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en bevestiging door de opdrachtnemer. Zowel de offerte als de aanvaarding geschieden schriftelijk.

Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

Bij de offerte gevoegde tekeningen en andere gegevens pmtrent de werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen niet worden gekopieerd en aan derden worden verstrekt, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer. Zij zullen onverwijld aan opdrachtnemer worden gerouteneerd op diens eerste verzoek.


Artikel 3    Prijs en betaling

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting(BTW), tenzij anders aangegeven.

Tussentijdse prijswijzigingen zullen slechts doorberekend worden indien deze plaatsvinden bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden. Zulks kan geschieden voor alle prijsbepalende factoren, ook indien te voorzien.

Werkzaamheden en leveranties kunnen in delen of termijnen wordne gefactureerd.

Betaling van facturen dient binnen 4 weken na factuurdatum te geschieden, zonder dat beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan, bij gebreke waarvan opdrachtnemer na ingebrekestelling van de opdrachtgever gerechtigd is de werkzaamheden te staken, tenzij opdrachtgever alsnog binnen 7 dagen na ingebrekestelling tot betaling over gaat.

Opdrachtgever is bij te late betaling gehouden alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, schade en rente te vergoeden. De rentevergoeding bedraagt 1% per maand en is verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de totaal verschuldigde som.


Artikel 4    Zekerheidsstelling

De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zekerheidsstelling te vragen voor het nakomen door opdrachtgever van de betalingsverplichtingen.

Bij kredietverlening door opdrachtnemer aan opdrachtgever zal deze zekerheidsstelling geschieden in de vorm van een bankgarantie, volgens een door opdrachtnemer goed te keuren formulier.

Indien opdrachtgever weigert de verlangde zekerheid te stellen of de zekerheidsstelling achterwege laat, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, het geleverde terug te nemen en de reeds gemaakte kosten terug te vorderen.


Artikel 5    Eigendomsvoorbehoud / retentierecht

Totdat aan alle financiŽle verplichtingen is voldaan blijven de geleverde zaken eigendom van opdrachtnemer en is opdrachtgever niet gerechtigd deze zaken te vervreemden, te bezwaren, te verhuren, te verpanden of aan derden in bruikleen te geven, onder welke benaming dan ook.

Opdrachtnemer is gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen, zaken van opdrachtgever onder zich te houden en/of de afgifte van de zaken op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Zolang de zaken niet volledig betaald zijn is de opdrachtgever verplicht de geleverde zaken op eigen kosten te verzekeren tegen brand, ontploffing, waterschade, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico. Op eerste verzoek zal opdrachtgever inzage verschaffen in de verzekeringspolis.


Artikel 6    Niet-nakoming, faillissement

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen uit overeenkomst is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

In geval van faillissement, (voorlopige) sursťance van betaling, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever zal de overeenkomst van rechtswege eindigen.













































































































Opdrachtgever is bij te late betaling gehouden alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, schade en rente